Seveso

Sponsored link: Download Seveso
seveso ii - 31996l0082 directiva consiliului 96/82/ce din 9
31996L0082 DIRECTIVA CONSILIULUI 96/82/CE din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 130s alin. (1), având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3, (1) întrucât Directiva Consiliului 82/501/CEE din 24 iunie 1982 .

Language: romanian
PDF pages: 30, PDF size: 0.29 MB
Report
ghid aplicare directivei seveso În domeniul igsu
În baza articolului 13 din Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, obiectivul general al acestui ghid îl reprezintă definirea cerinţelor minime de siguranţă pentru planificarea amenajarii teritoriului luându-se în considerare amplasarea obiectivelelor care se supun prevederilor hotărârii mai sus menţionate în scopul limitării consecinţelor accidentelor majore pentru populaţie şi mediu. si necesitatea menţinerii.

Language: romanian
PDF pages: 49, PDF size: 1.31 MB
Report
hg nr.804_2007 - aplica directiva seveso iii - ordin nr
HOTĂRÂRE nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Prezenta hotărâre reglementează măsuri privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie, într-un .

Language: romanian
PDF pages: 34, PDF size: 0.41 MB
Report
ghid de planificare teritorială În contextul directivelor seveso
În baza articolului 13 din Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanŃe periculoase, obiectivul general al acestui ghid îl reprezintă definirea cerinŃelor minime de siguranŃă pentru planificarea amenajarii teritoriului luându-se în considerare amplasarea obiectivelelor care se supun prevederilor hotărârii mai sus menŃionate în scopul limitării consecinŃelor accidentelor majore pentru populaŃie şi mediu. si necesitatea menŃinerii.

Language: romanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.22 MB
Report
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.